Regulamin


REGULAMIN SERWISU OPUSDOM.PL

Obowiązujący od dnia 01.01.2017r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Opusdom.pl. Każdy Użytkownik serwisu ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
 1. zasady sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych,
 2. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i usług serwisu Opusdom.pl.
 1. Serwis internetowy Opusdom.pl dostępny jest pod adresem internetowym www.opusdom.pl i prowadzony jest przez Marek Oczkowski  OPUS Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Jaskółczej 29a, 51-420 Wrocław, numer NIP 774 235 45 18, Regon 140207043
 2. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu Opusdom.pl określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu Opusdom.pl.

2. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Relumainie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część.
 2. Serwis Opusdom.pl lub Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.opusdom.pl lub innych adresach Administratora Serwisu Opusdom.pl, zawierający:
  1. bazę danych ofert gotowych projektów architektonicznych,
  2. dodatkowe funkcje i bezpłatne usługi dostępne w Serwisie Opusdom.pl
 3. pl lub Sprzedawca – Marek Oczkowski OPUS Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Jaskółczej 29a, 51-420 Wrocław, numer NIP 774 235 45 18.
 4. Administrator Serwisu Opusdom.pl – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest Marek Oczkowski OPUS Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Jaskółczej 29a, 51-420 Wrocław, numer NIP 774 235 45 18.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient – Konsument, osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Prawo budowlane – ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami).
 8. Projekt – projekt architektoniczno – budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego tj. ustawy Prawo budowlane.
 9. Umowa sprzedaży lub Umowa – Umowa sprzedaży Projektu, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) Projektu i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego Projektu do jednej budowy na terytorium Polski.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która dokonała rejestracji w portalu Opusdom.pl, poprzez uzyskanie indywidualnej nazwy (loginu) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Użytkownika.
 11. Konto Użytkownika – przestrzeń sieciowa umożliwiająca edytowanie Profilu Użytkownika (wprowadzanie i modyfikację opisów, zdjęć, komentarzy, porad i blogów) dostępna wyłącznie po logowaniu w Serwisie Opusdom.pl przy użyciu loginu i hasła uzyskanych podczas rejestracji Użytkownika (lub ich późniejszej zmiany).
 12. Profil Użytkownika – zespół danych o Użytkowniku obejmujących jego unikatowy login, opis, zdjęcia, porady, komentarze, blogi przekazywane przez Użytkownika dobrowolnie do Serwisu Opusdom.pl, które udostępniane i prezentowane są na stronie Użytkownika w Serwisie Opusdom.pl,
 13. Netykieta – ograniczenie dopuszczalności publikowania w Internecie treści naruszających powszechnie akceptowane normy obyczajowe i zasady kultury w kontaktach międzyludzkich.
 14. Materiały – teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU OPUSDOM.PL

 1. Do korzystania z Serwisu Opusdom.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje).

4. SPRZEDAŻ PROJEKTÓW – REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Serwis Opusdom.pl zawiera bazę Projektów na sprzedaż.
 2. Projekt dostarczany w ramach zamówienia obejmuje dokumenty, których szczegółową listę zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu pt. „Dokumentacja Projektowa- Zakres”, które są konieczne do podjęcia budowy budynku objętego Projektem na terytorium Polski zgodnie z obowiązującymi w chwili nabycia Projektu przepisami polskiego Prawa budowlanego, a także Dokumentację dodatkową do Projektu. Do podjęcia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie adaptacji Projektu przez architekta adaptującego celem dostosowania Projektu do konkretnych warunków terenu (gruntu), na jakim budowa będzie realizowana oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Adaptacja Projektu powinna zostać zlecona samodzielnie przez Klienta jako nabywcy Projektu i Klient ponosi jej pełny koszt. Klient samodzielnie występuje w celu uzyskani wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do zrealizowania Projektu (budowy domu).
 3. W celu nabycia Projektu należy złożyć zamówienie. Zamówienia można składać: telefonicznie, pocztą lub w formie elektronicznej, korzystając z formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Serwisu opusdom.pl lub wysyłając e–mail na adres: opus@opusdom.pl
 4. Do przyjęcia zamówienia w celu jego realizacji wymagane jest podanie: imienia i nazwiska lub firmy osoby prawnej wraz z podaniem numeru NIP, pełnego adresu, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka, oraz kontaktowego numeru telefonu, a w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego – także adresu e–mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
 5. Zamówienia składane drogą elektroniczną są potwierdzane do 24 godzin od chwili ich otrzymania w dni robocze na podany przez zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie, a następnie przyjęte do realizacji. Realizowane będą jedynie zamówienia z podanym numerem telefonu kontaktowego, umożliwiającym weryfikację zamówienia.
 6. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta są rozpatrywane pierwszego dnia roboczego po tych dniach.
 7. Jeżeli zamówiony projekt jest chwilowo niedostępny, zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o możliwym terminie dostawy. Jeżeli zamawiający go zaakceptuje, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.
 8. Dostawa i odbiór zamówionego projektu odbywa się w sposób wybrany przez zamawiającego, określony w zamówieniu.
 9. Zamawiając projekt, należy podać dokładną nazwę projektu oraz jego wersję (podstawowa lub lustrzane odbicie).
 10. Zapłata należność za Projekt może nastąpić w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie Opusdom.pl, za pobraniem, lub e-przelewem.
  • Klient dokonuje wyboru formy płatności na karcie składania zamówienia.
  • W przypadku wyboru formy płatności – przedpłaty przelewem, lub e-przelewem, Klient winien dokonać wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
  • Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Przelewy 24.
 11. Projekty przysyłane są do nabywcy Projektu za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt dostarczenia Projektu na terenie Polski pokrywa Sprzedawca. Koszty wysyłki poza granice kraju ustalane są indywidualnie.
 12. Zamówione projekty Sprzedawca wysyła w ciągu od 3 do 5 dni roboczych, licząc:
  • w przypadku przesyłki pobraniowej od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia,
  • w przypadku płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy
 13. Na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu złożenia zamówienia składa się m.in. okres realizacji zamówienia przez Sprzedawcę i czas dostarczenia przesyłki. Po nadaniu przesyłki właściwemu przewoźnikowi czas dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźników Poczty Polskiej.
 14. Sprzedawca  nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem przesyłki przez firmę przewozową.
 15. W przypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej.
 16. Odbierając przesyłkę zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie ma uszkodzeń i czy zawiera komplet zamówionej dokumentacji projektowej. Wszelkie zastrzeżenia co do uszkodzeń lub kompletności zamówionej dokumentacji należy zgłosić w terminie 1 dnia od dnia odebrania przesyłki pod rygorem utraty prawa powoływania się na te zarzuty w późniejszym terminie.

5. WARUNKI ZWROTU PROJEKTU

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jako umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Odsyłany Projekt nie może nosić żadnych śladów użytkowania, w tym widocznych zmian adaptacyjnych i innych uszkodzeń. Zwracana przesyłka musi zawierać wszystkie elementy, z którymi była dostarczona. Okoliczności zwrotu należy uzgodnić telefonicznie.
 3. Do odsyłanej dokumentacji należy dołączyć kserokopię faktury VAT oraz oświadczenie o odstąpieniu od zakupu opatrzone datą i podpisem osoby, która dokonywała zakupu, a także podanym numerem konta, na które ma być zwrócona kwota za projekt.
 4. Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy – przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nabywcy.
 5. Po otrzymaniu zwrotu projektu Sprzedawca niezwłocznie prześle nabywcy fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest również bez zbędnej zwłoki odesłać na adres pracowni jej podpisaną kopię, która będzie podstawą do zwrotu należności za projekt.
 6. Wskutek zwrotu Projektu architektonicznego Użytkownik traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.
 7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Projekty na specjalnie zamówienie, niestandardowe).

6. WARUNKI WYMIANY PROJEKTU

 1. Zamawiający ma prawo do jednokrotnej wymiany zakupionej dokumentacji projektowej na inną z oferty Sprzedawcy w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni kalendarzowych od daty zakupu projektu. Zasady wspomnianej wymiany wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać ze Sprzedawcą.
 2. Wymianie może podlegać dokumentacja kompletna, bez widocznych uszkodzeń, zwrócona w stanie nienaruszonym. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany.
 3. Koszty przesyłki towaru wymienianego i tego, na który zostaje wymieniany, ponosi Zamawiający. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy.
 4. pl ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności przedmiotu z umową wyłącznie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego lub na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Warunkiem dokonania wymiany dokumentacji projektowej na inną jest zwrot podpisanej przez Klienta faktury korekty.
 6. pl nie odpowiada za niezgodność przedmiotu z umową, gdy Zamawiający o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

7. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej stronie i podstronach, układu graficznego strony, projektów, fotografii, rysunków należą do Opusdom.pl  . Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony wraz z podstronami i wszystkie ich elementy, zwłaszcza zamieszczone fotografie, projekty, rysunki podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przez przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za Opusdom.pl  . Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Serwisu Opusdom.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych tylko na potrzeby Serwisu. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Informacje podawane przez Zamawiającego nie są udostępniane innym firmom i osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie sprzedaży i wysyłki. Pracownia ma prawo do udostępnienia danych osobowych Zamawiającego osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie oraz możliwości wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów architektonicznych z oferty sprzedaży bez podawania przyczyny. Zmiany cen nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Dokumentacja techniczna projektu gotowego może w nieznacznym stopniu różnić się od koncepcji prezentowanej na stronie internetowej, a także od technicznych rysunków poglądowych udostępnianych drogą elektroniczną.
 4. Złożenie zamówienia na projekt jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 5. Opusdom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony, poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby pracowni.

  9. Polityka prywatności

  Dziękujemy za zainteresowanie naszym Serwisem. Chcielibyśmy zapewnić Państwo, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

  W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis Opusdom.pl

  Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Oczkowski Marek Opus Pracownia Projektowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jaskółczej 29a, 51-420 Wrocław, tel. 71 7817357, e-mail opus@opusdom.pl. Kontakt z nami możliwy jest także za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres iod@opusdom.pl

  Kiedy i jakie dane gromadzimy?

  • 1. Serwis Opusdom.pl może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu Opusdom.pl, w szczególności:
   • a) podczas rejestracji konta Użytkownika,
   • b) podczas zamawiania projektu szczegółowego,
   • c) podczas transakcji zakupu projektu architektonicznego,
   • d) podczas składania przez Użytkownika zamówienia na bezpłatne materiały,
   • e) podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo),
   • f) automatycznie podczas wizyty w Serwisie Opusdom.pl
  • 2. Serwis Opusdom.pl  gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, pseudonim i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

  W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

  • 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu Opusdom.pl, takich jak zakup projektu architektonicznego, zamówienie katalogu, złożenie zapytania odnośnie danego projektu czy korzystanie z serwisu.
  • 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów.
  • 3. Za zgodą użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z branży budowlanej i finansowej celem umożliwienia zaoferowania usług związanych z budową domu.
  • 4. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres iod@opusdom.pl.
  • 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Serwis Opusdom.pl za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).
  • 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres iod@Opusdom.pl.
  • 7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  • 8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą Serwisu Opusdom.pl

  Bezpieczeństwo danych osobowych

  • 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
  • 2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
  • 3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  • 4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

  Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

  • 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta Użytkowników oraz realizowane są zamówienia, którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.
  • 2. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  • 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:
   • a) rejestracją Użytkownika – do czasu istnienia konta;
   • b) zakupem projektu architektonicznego – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie;
   • c) działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
  • 2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  • 3. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trale usunięte lub zanonimizowane.

  Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

  • 1. Mają Państwo prawo do:
   • a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
   • b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
   • c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
   • d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
   • e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
   • f) usunięcia danych osobowych.
  • 2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres iod@opusdom.pl.
  • 3. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych* (https://giodo.gov.pl/pl/493).

  Polityka „cookies”

  • 1. Serwis i Aplikacja zbierają w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
  • 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  • 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • 8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.v
  • 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  • 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:
   Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesSafari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

   Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

   Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

  Zmiana Polityki prywatności

  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.

Gorąca promocja! -15% na WSZYSTKIE projekty Pracowni!


Gorąca promocja! Specjalnie dla Inwestorów, którzy chcą kupić projekt  i zacząć budowę latem, WSZYSTKIE projekty domów od 15 czerwca do końca miesiąca  będą objęte promocją -15% !
Warto skorzystać – to ostatnia szansa na taką cenę. Zapraszamy!

Projekt indywidualny w najlepszej cenie


Masz ciekawy pomysł na dom? Napisz do nas, przekonaj nas, a zaprojektujemy go dla Ciebie w REWELACYJNEJ CENIE!

Dla wszystkich osób, które myślą o budowie własnego domu, przejrzały setki projektów i nie znalazły tego jedynego. Mamy dla Ciebie propozycję – napisz o swoim pomyśle, przekonaj nas do jego zalet, my przeanalizujemy koncepcję i jeśli będzie odpowiednia do naszej kolekcji dodamy ją do oferty a Ty dostaniesz projekt w bardzo dobrej cenie.
Ta oferta będzie ograniczona czasowo – do końca SIERPNIA, więc nie zwlekajcie.

Newsletter


[FM_form id="1"]