Zmiany w projektach gotowych


Projektant dokonujący adaptacji projektu może bez zgody autora wprowadzić następujące zmiany:
Zmiany nie wymagające zgody Pracowni:

 • Zmiany wymiarów fundamentów wynikające z dostosowania budynku do lokalnych warunków gruntowych.

 • Wprowadzenia podpiwniczenia budynku całkowitego lub częściowego pod warunkiem nie podnoszenia poziomu parteru w stosunku do poziomu terenu.

 • Zmiana materiałów na konstrukcję budynku (ściany stropy) przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów, pod warunkiem zachowania walorów użytkowych budynku.

 • Rodzaju stropów – przy zachowaniu układu konstrukcji i wymaganych przepisami i normami parametrów konstrukcyjnych.

 • Materiałów wykończeniowych (tynki, posadzki, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej) pod warunkiem utrzymania wymaganych normami parametrów.

 • Przesunięcia lub likwidacji ścian działowych i zmiany lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi, przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów.

 • Zmiana kąta nachylenia dachu do 10% pod warunkiem dostosowania konstrukcyjnego i zachowania formy architektonicznej.

 • Zmiana rozstawu i przekrojów elementów konstrukcji dachowej budynku.

 • Zmiana kolorystyki elewacji i detali dekoracyjnych.

 • Zmiana instalacji: wewnętrznych – pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego.

Powyższe zmiany powinny zostać naniesione na oryginał projektu trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym i dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego przez osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia. W uzasadnionych przypadkach należy sporządzić rysunki zamienne i dołączyć je jako aneks. Jakiekolwiek inne zmiany ponad wymienione wyżej mogą być dokonane wyłącznie za zgodą autora projektu.

Adaptacja projektu gotowego.

Do obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy:

 • Opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

 • Nanieść projektowane zmiany w zakresie rysunkowym i tekstowym trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu.

 • Dokonać adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji.

 • Sprawdzić lub przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych.

 • Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionych z mediodawcami umów i warunków.

 • Opieczętowanie i podpisanie projektu jako autor adaptacji z podaniem numeru i rodzaju posiadanych, niezbędnych do tego uprawnień.

Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący. Jednocześnie projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

Aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić niniejszą dokumentację o projekt zagospodarowania działki oraz dokonać jego adaptacji do odpowiednich stref, właściwych dla lokalizacji projektu.

Projekt zagospodarowania działki można zamieścić w osobnym tomie, stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno-budowlanym komplet projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego i przygotowujący projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego i przejmuje wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

Projekty architektoniczno – budowlane są projektami katalogowymi “Pracowni Projektowej Opus”. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tych projektu do celów handlowych, reklamy handlowej oraz wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie bez naszej wiedzy i zgody.

Gorąca promocja! -15% na WSZYSTKIE projekty Pracowni!


Gorąca promocja! Specjalnie dla Inwestorów, którzy chcą kupić projekt  i zacząć budowę latem, WSZYSTKIE projekty domów od 15 czerwca do końca miesiąca  będą objęte promocją -15% !
Warto skorzystać – to ostatnia szansa na taką cenę. Zapraszamy!

Projekt indywidualny w najlepszej cenie


Masz ciekawy pomysł na dom? Napisz do nas, przekonaj nas, a zaprojektujemy go dla Ciebie w REWELACYJNEJ CENIE!

Dla wszystkich osób, które myślą o budowie własnego domu, przejrzały setki projektów i nie znalazły tego jedynego. Mamy dla Ciebie propozycję – napisz o swoim pomyśle, przekonaj nas do jego zalet, my przeanalizujemy koncepcję i jeśli będzie odpowiednia do naszej kolekcji dodamy ją do oferty a Ty dostaniesz projekt w bardzo dobrej cenie.
Ta oferta będzie ograniczona czasowo – do końca SIERPNIA, więc nie zwlekajcie.

Newsletter


[FM_form id="1"]